առավոտ 6ին չարթնացա ու վազելու չգնացի հուսալով որ քնած կմնամ առաջին աշխատանքային օրս ու հետո կասեմ որ կներեք ես ձեզ մոտ աշխատել չեմ կարող, մեռել եմ։ բայց քնած չմնացի, 10-ին 2 պակաս վեր կացա, օրվա առաջին կեսը բոլորին քֆրտելով աշխատեցի, հետո մեդիտացիա արեցի, սաղ տեղն ընկավ, վերջում էլ շեֆս գլուխս գովաց։

ամեն դեպքում լավ ա որ քնած չմնացի։

մեկ-մեկ սենց էշ-էշ բաներ կմտածեմ ու կանեմ։ ասենք կուրսայինիս պաշտպանությանն էլ 2 տարի առաջ այ սենց չեմ գնացել։

Show thread
Հետևել

այնինչ եթե գնացած լինեի, հավանաբար համալսարանը չէի թողնի, ժամանակին կավարտեի, ոչ թե մինչև հիմա էդ ճահիճում կլռվեի։

սենց էլի։

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!