առավոտ 6ին չարթնացա ու վազելու չգնացի հուսալով որ քնած կմնամ առաջին աշխատանքային օրս ու հետո կասեմ որ կներեք ես ձեզ մոտ աշխատել չեմ կարող, մեռել եմ։ բայց քնած չմնացի, 10-ին 2 պակաս վեր կացա, օրվա առաջին կեսը բոլորին քֆրտելով աշխատեցի, հետո մեդիտացիա արեցի, սաղ տեղն ընկավ, վերջում էլ շեֆս գլուխս գովաց։

ամեն դեպքում լավ ա որ քնած չմնացի։

Հետևել

մեկ-մեկ սենց էշ-էշ բաներ կմտածեմ ու կանեմ։ ասենք կուրսայինիս պաշտպանությանն էլ 2 տարի առաջ այ սենց չեմ գնացել։

· · Web · 1 · 0 · 3

այնինչ եթե գնացած լինեի, հավանաբար համալսարանը չէի թողնի, ժամանակին կավարտեի, ոչ թե մինչև հիմա էդ ճահիճում կլռվեի։

սենց էլի։

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!