Հետևել

համարյա մի տարի ա ինչ մամայիս հետ հարաբերություններս լավ են, անկապ տեղը չենք կռվում, վաբշե չենք կռվում, բայց դե մեկ ա էս հաշտ ու խաղաղ վիճակը դեռ սովորական չի դարձել։

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!