Հետևել

էս գրքում ամենանեռվայնացնողը ոչ էնքան հերոսի չիզի լինելն ա ու գրողի սեքսիստ լինելը այլ էն որ գրքում իբր ընկերներ են, բայց հենց ինչ-որ բան ա լինում, մըրֆին ամեն ինչի մեջ հարիին ա մեղադրում, չի թողնում ինչ-որ բան ասի, ոչինչ չի լսում, հարին էլ կաշվից դուրս ա գալիս ապացուցելու համար թե ինքը լավն ա։ ախր հարի ջան․ այ ախպեր, քեզ պե՞տք ա, յան տուր։

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!