Հետևել

օրգանիզմս նենց լավ ու թեթև ա ծոմապահության առաջին օրը ու երկրորդ օրվա առաջին կեսը։ ու էս օգնում ա հասկանալ թե ինչքան կարևոր ա նորմալ ժամերին նորմալ սնվելը, որ մարսելու վրա ավելի շատ էներգիա չծախսես քան ուտելիքի միջոցով պետք ա ստանայիր։

մի խոսքով, իմ քնելու ռեժիմը միակ բանն ա որ էս պահին թույլ չի տա ասել թե ես առողջ ապրելակերպով եմ ապրում։

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!