ես գրքին շապիկով չեմ դատում, բայց ոչինչ չի ստիպի ինձ էս գրքերից ինչ-որ մեկը կարդալ։

չեմ հասկանում հրատարակչությունները չունե՞ն ինչ-որ կրիտերիան, որ չէ հարգելիս, եթե գիրքդ նման ռաբիզ շապիկ ա ունենալու, ուրեմն մենք դա երբեք չենք հրատարակի։ չգիտեմ, կարող ա շատ գրաքննական ա, բայց եսիմ, իմ պահպանողական կարծիքով գրքի շապիկը պետք ա ակնհայտորեն տարբերվի փլեյբոյի շապիկից։

Show thread
Հետևել

չգիտեմ, ավելի հաճելի կլիներ սպիտակով սև վրա կամ հակառակը ուղղակի գրքի վերնագիրն ու հեղինակի անունը նշված լիներ եթե էդքան միջոցներ չունեին նկարազարդող վարձելու համար

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!