Follow

էն որ մարդիկ կան է, որ խանութում գանձապահի վրա են անկապ մուննաթ գալիս, ավտոբուսում՝ վարորդի, վարսավիրանոցում՝ վարսավիրի, սրճարանում՝ մատուցողի ու սենց շարունակ, իրանք որպես կանոն ամենափթիր յուզերներն են, միշտ ու բոլոր հարթակներում ու մուննաթ գալը ինքնահաստատվելու համար ա ու գոյության համար կենսական

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!