20 000 days on earth-ն եմ նայում ու աստվաաաաաաաած, քեյվի խոսաաաաաաաաաաալը։ մեռնելիք ա

իմ տեսած ամենապոետիկ դակումենտալն էր։
ինձ թվում ա՝ կապ չունի թե քեյվը ինչ ա ասում, մեկ ա ապուշացած լսում ես նենց տեմբրով ու ձենով ա ասում։
youtu.be/TKv8ulWY3wY

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!