Կանադայում ապրելու մասին թվիթեռում աշխատում եմ բան չգրեմ, որովհետև մարդիկ միշտ մտածում են՝ գլուխ եմ գովում բան, ինձ ուրիշներից վեր դատում: Իրականում մեկ-մեկ ուզում եմ կիսվեմ ուղղաֆի, համ լավ բաներով, համ վատ:

Սփյուռքի ըքաուննթով ստեղ մտմել չի լինում, չէ՞: Երկուսն էլ մաստադոնի վրա չե՞ն բայց:

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!