Հետևել

Fedilab - ի հետ կապված commit - ը փուշ արվածա սպասենք merge - ին, build - ին ու հրապարակելուն f - droid ում ։

· · Web · 1 · 1 · 4

@L3vOn
ես էլ երէկ փոդ ֆիդերի դեւին գրեցի, նա իր մի բագը ֆիքսեց, ինչի շնորհիւ սփիւռք հիմա փոստւում ա էս հոսքը՝

spyurk.am/people/1589ba5026570

@norayr շատ հաճելի է այն, որ մարդիկ պարտաճանաչ են և նվիրված են իրենց գործին ։ Քո դեպքում ֆիքսեցին մատնանշածդ փոքրիկ բագը, այս դեպքում ժամերի ընթացքում , ֆիքսվեց սա ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!