Սիրելի ընկերներ։

Այսօր ունենալու ենք Downtime հանգոյցը թարմացնելու նպատակով։

թարմացումն սկսելու է կէսգիշերից յետոյ։

Փաստօրէն խնդիրը հոսանքի հաղորթիչի հետ էր։ դա արդէն սարքեցի։ հիմա հաւաքեմ հետ ու արդէն ամէն ինչ նորմալ կը լինի ։)

Հեյ հեյ։
Սերվերը մտել ա վերակենդանացման բաժին։
լուրերը կարող էք հետեւել կենդանի այստեղ։

մինչ։

Jabber.am boosted

բոլոր բագերը դզեցի jabber.am-ի վրայ։ հիմա ամէն ինչ աւելի ստաբիլ ա աշխատում։
գլխաւոր վախերն որ ունեմ.
1) հոսանքը անջատուի երբ
2) կլաստր չկայ
3) դատա կորի, երբ դեռ
4) backup server չկայ։

we are back up and running ^_^
check our new website: jabber.am
we now support HTTP file upload, BOSH, WebSockets.
Registration is also open via web.
ah also, web client! => jabber.am:5281/conversejs (thanks to Converse.js)
Happy Jabbering!

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!