Pinned toot

Հիմա
սորսերը քցել եմ
github.com/shekspir55/fortune-

կարաք քանթրիբյութ անեք կամ քլնգեք։Դ նոր արտահայտություններ եմ ավելացրել

@fperson խոստում կատարված։Դ

Գիժը մի քար գցեց, հազար ծառայողական շուն 🐕‍🦺 չկարացին հանել:

մի եղիր մուկ֊ի 🐁 պես, միշտ դեպի աջ

մի եղիր աքաղաղ֊ի 🐓 պես, միշտ դեպի աջ

Գիժը մի քար գցեց, հազար սև կատու 🐈‍⬛ չկարացին հանել:

թութակ֊ը 🦜 թութակ֊ի ծառից հեռու չի ընկնում

Ուրագը իրա արբանյակը 🛰 չի տաշի:

կատաղած եղնիկ֊ից 🦌 վախեցի

ռնգեղջյուր֊ը 🦏 ինչ գիտի նուշն ինչ ա:

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!