Նիկոլի ձայնով. "Բոլորը... մի մարդու պես... սաղ թիմով... գնում ենք դրսում մարդ գրկենք ու լայվ անենք" / ցանկացած այլ աշխատանքի հետ կապ չունեցող գործողություն։
Կարճ այն մասին, թե ինչի ես էտքան չեմ սիրում կորպորատիվ համակարգն ու մշակույթը։

За вожделение в нетрезвом виде могут отобрать любительские права.
Я об это не думаю, оно само думается.

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!